اتحادیه شهرهای تاریخی جهان (League of Historical Cities) مهم‌ترین سازمان بین المللی حکومت‌های محلی با تمرکز بر میراث تاریخی شهرها به شمار می‌آید که هــدف آن حفــظ میــراث تاریخی شهرها و آگاه سازی برای حفــظ هویــت تاریخی شهرهاست. همچنین تبادل دانــش و تجربه درباره حفظ بناها و آثار تاریخی و چگونگی معرفی و استفاده از این ظرفیت‌هـا از دیگر اهداف اتحادیه شهرهای تاریخی جهان است. این اتحادیه در سال 1987 در کیوتــوی ژاپــن راه‌انـدازی شـد و دبیرخانه آن نیز در همین شهر قرار دارد. 115 شهر در این اتحادیه عضویت دارند و از ایران نیز اصفهان(از سال 1994میلادی یا 1373 شمسی)، شیراز و نیشابور در جمع تاریخی‌های جهان هستند.کد محتوا 17174

برچسب ها