از دیدگاه یونسکو، شهر یادگیرنده، شهری است که تمامی منابع خود در هر بخش را برای تحقق، ارتقای یادگیری فراگیر از پایه تا آموزش عالی، احیای یادگیری در خانواده‌ها و محله‌ها، تسهیل یادگیری در محیط‌های شغلی، گسترش استفاده از فناوری‌های نوین در یادگیری، ارتقای کیفیت یادگیری و پرورش فرهنگ یادگیری در سراسر زندگی افراد به کار می‌گیرد. به عبارت دیگر تمرکز و تاکید شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو بر «یادگیری مادام‌العمر» است. هدف از حضور شهرها در این شبکه، ارتقای یادگیری مادام‌العمر و افزایش سطح آگاهی شهروندان در جهت ایجاد شهرهای یادگیرنده پایدار از طریق توانمندسازی فردی و اجتماعی، توسعه اقتصادی و پیشرفت فرهنگی و توسعه پایدار است. در این زمینه، با توجه به اینکه بسیج همه منابع و استفاده از آن‌ها، مشارکت همه ذی‌نفعان و تعهد و اشتیاق قوی، از شرایط اصلی ایجاد یک شهر یادگیرنده به شمار می‌رود، اصفهان با به دست آوردن این شرایط به شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو پیوست.

شهرداری اصفهان در شهریور 1399 همراه با دو شهر دیگر از ایران یعنی تهران و بندر لنگه به این شبکه جهانی پیوستند. کد محتوا 21861

برچسب ها