شهردار اصفهان گفت: ما چشــم اندازی برای شــهر داشــتیم و رؤیاهایــی برای آن می پروراندیم و خوشــحالیم که به بســیاری از این رؤیاها دست پیدا کردیم. یکی از رؤیاهایی که برای این شــهر داشــتیم، همین شــهر انســان محور بود...
Museum of History (موزه تاریخ) کتابچه‌ای دو زبانه است که از سوی اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان منتشر شده و در قالب‌ مینیمال به معرفی ظرفیت‌های اصفهان در دو زبان روسی و انگلیسی می‌پردازد. از جمله محورهای طرح...