27 مرداد 1399 - 19:36

سازمان جهانی توسعه شهری (INTA) سازمانی بین المللی است که در راستای تبادل اطاعات و تجربیات شهرسازی در سراســر جهان فعالیت می کند. اینتا از زمان تاسیس خود در سال 1974 بــه عنوان یک سازمان مردم نهاد توانسته است رتبه دوم علمی پژوهشی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و شهرسازی را از سازمان ملل متحد و اعتبارنامه نهاد مشاوره در موضوعات توســعه شهری را از شورای اروپا کسب کند. اهداف اینتا عبارت‌اند از مشارکت در امر توسعه شهری از طریـق جمع آوری، مبادله و توزیع اطاعات و تجربیات شهرسازی بین اعضای مختلف در سطح جهان، پشتیبانی از مشارکت بخش دولتی و خصوصی در امر برنامه‌ریزی و توسعه شهری، پشتیبانی عملی، فنی، کارشناسی از طرح ها و پـروژه‌های نوسازی و بهسازی شهری و توجه ویــژه به طرح های موثر و کاربردی در عرصــه شهرسازی که منجــر بــه بهبــود شــرایط زیســتی ساکنان آن شـود. اصفهان به همراه پایتخت ایران تنها اعضای ایرانی این سازمان جهانی هستند که در سال 2004(1383 شمسی) عضویت در این سازمان را به فهرست دیگر شبکه‌های بین المللی حاضر در آن افزودند.کد محتوا 17173

برچسب ها