اتحادیه شهرهای تاریخی جهان (League of Historical Cities) مهم‌ترین سازمان بین المللی حکومت‌های محلی با تمرکز بر میراث تاریخی شهرها به شمار می‌آید که هــدف آن حفــظ میــراث تاریخی شهرها و آگاه سازی برای حفــظ هویــت تاریخی شهرهاست. همچنین تبادل دانــش و تجربه درباره حفظ بناها و آثار تاریخی و چگونگی معرفی و استفاده از این ظرفیت‌هـا از دیگر اهداف اتحادیه شهرهای تاریخی جهان است. کد محتوا 17174

برچسب ها